báo bóng đá quốc tế Crystal Palace 2022-23 Macron Home Kit

Crystal Palace ?? ti?t l? b? d?ng c? gia ???nh 22/23 m?i c?a h?.

B? d?ng c? nh?? Macron th?y s? tr? l?i c?a cau l?c b? s?c m??u ?? v?? m??u xanh th??ng hi?u nh?ng trong m?t thi?t k? ki?u graffiti hi?n ??i, k??m theo m?t ph?n trang tr?? m??u tr?ng quanh c? ??o v?? tay ??o.

Gi?ng nh? b? d?ng c? m?i, n?? c?? t??nh n?ng C?p nh?t n?m 1861 nh? m?t c??i g?t ??u v?i l?ch s? ???ng ch?? y c?a Cung ?i?n, c?ng nh? c??c nh?? t??i tr? m?i Cinch v?? Mukuru, v?? ??i t??c k? thu?t Macron.

C??c b? d?ng c? ???c ch? t?o b?i Macron b?ng c??ch s? d?ng F-F-Fabric, 100% polyester, c?? ngu?n g?c t? nh?a t??i ch? v?? ???c ch?ng nh?n b?i ti??u chu?n t??i ch? to??n c?u. M?t phi??n b?n ph?? h?p v?i c? th? ?? ???c t?o ra cho ng??i ch?i, c??ng v?i s? ph?? h?p m?ng manh cho nh?ng ng??i ?ng h?.

Xem: Crystal Palace 2022-23 b? d?ng c?

Xem: Crystal Palace 2022-23 B? th? ba

5.6
198 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
  • 97
  • 46
  • 19
  • 7
  • 9
  • s? 8
  • 12
.
??????9 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
L?p!
Cho xem nhi?u h?n
Ram Dan
??????23 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??
Cho xem nhi?u h?n
Ratchet
??????25 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??
Cho xem nhi?u h?n
Dylan
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tuy?t qu??!
Cho xem nhi?u h?n
Pantelis Salardis
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?t ??p
Cho xem nhi?u h?n
T?i nhan
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? tuy?t v?i
Cho xem nhi?u h?n
Dave b
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tr?ng ??
Cho xem nhi?u h?n
Sweeneytodd
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Macron l?? m?t s? b?t th??ng. ?ay l?? m?t khu?n m?u tr?ng tr?n t? Hadjuk chia 21 ?i. T?i s? cho r?ng Crystal Palace l?? cau l?c b? h??ng ??u m?? Macron c??, c?? v? k? l? khi h? ???c th? l?i, nh?ng th?. Sau ???, th?c t? l?? trang ph?c ???o t?o gi?ng h?t nhau nh? Reading v?? Sociedad s? g?i y ngay c? nh?ng cau l?c b? t?t nh?t c?ng c?? ???c c??ng m?t c? phi?u **** Nh? ch??ng t?i nghi?p d? nh?n ???c. Sau ???, h? s?n xu?t b? d?ng c? Nantes l?? m?t trong nh?ng b? d?ng c? t?t nh?t trong n?m nay.
Cho xem nhi?u h?n
Ng??i Ph??p bi?t
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Adam Hawkey
Cho xem nhi?u h?n
Ardhy Aryana
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Grafiti ??p
Cho xem nhi?u h?n

Nhi?u m?t h??ng h?n

Preston North End 2022-23 Nike B? d?ng c? th? ba
Preston North End 2022-23 Nike B? d?ng c? th? ba
bảng xếp hạng cúp châu phi
  • 2022 ng??y 27 th??ng 7
bảng xếp hạng cúp châu phi