cá cược 88 Birmingham City 2022-23 Nike Home Kit

?ay l?? b? d?ng c? nh?? m?i ? th??nh ph? Birmingham cho m??a 22/23.

Nike Design c?? m?t s?n ph?m ???c d?t c?a Qu? c?u bi?u t??ng v?? Crest mang t??nh bi?u t??ng c?a Th??nh ph? Birmingham ho??n ch?nh v?i ???ng vi?n th??u c??ng v?i Nike Swoosh ???c c?ng nh?n tr??n to??n c?u trong m?t thi?t k? ??c ???o s? ???c y??u th??ch b?i kh?ng c?? cau l?c b? n??o kh??c ? Anh.

M?t b?n in ?? h?a c?a H?i quan ch?y qua c??c t?m c? th? ph??a tr??c v?? ph??a d??i ???c ?i k??m v?i ?ng tay ??o v?? c? ??o tr?ng ?? mang l?i s? tho?i m??i theo phong c??ch b? kh??a.

Chi?c ??o s? ???c m?c v?i qu?n short m??u xanh ho??ng gia ph?? h?p v?? v? tr?ng truy?n th?ng, l?p l?i s? k?t h?p ???c m?c 20 n?m tr??c khi Blues b?t tay v??o m??a gi?i ??u ti??n c?a h? trong chi?n d?ch Premiership v?? trong chi?n d?ch 2008/09 khi qu?ng b?? tr? l?i chuy?n bay h??ng ??u l?? ??t ???c.

???c l??m b?ng c??c v?t li?u Nike Dri-Fit m?i nh?t, chi?c ??o ???c s?n xu?t ?? di chuy?n m? h?i ra kh?i l??n da c?a b?n ?? bay h?i nhanh h?n, gi? cho b?n kh? r??o v?? tho?i m??i, trong khi b?ng ?i?u khi?n m?t sau mang ??n h?i th? nh?.

Xem: Birmingham City 2022-23 Away Kit

4.9
101 x?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 24
 • 31
 • 14
 • 14
 • 5
 • 5
 • s? 8
NC 1875
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? d?ng c? t?t, m?t c??i g?t ??u v?i qu?n short ??o m??u xanh truy?n th?ng v?? v? tr?ng kro
Cho xem nhi?u h?n
C?m hai
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi th?c s? ??p, s?ch s? v?? s?c n??t. Th?t t?t khi xem huy?n tho?i Watford FC Troy trong bu?i ch?p h??nh - v?? may m?n nh?t cho Brum, lu?n th??ch cau l?c b? ???.
Cho xem nhi?u h?n
 • Ricky t 2 th??ng tr??c ?ay
  Watford ? ?l egend ?? ? ?lol
Badderstufc
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Th?c s? kh?? t?t ??p; Ch? l??m h?ng b?i nh?? t??i tr? ? m?t sau v?? m?t ch??t ??n gi?n c?a m?t sau.
Cho xem nhi?u h?n
Erik Bristowes ru?t
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Ah gi?? r? h?n g?? **** ? ?ike ?? v??t qua ch??nh m??nh m?t l?n n?a.
N?? c?? s?n trong 4xl hay kh?ng
Cho xem nhi?u h?n
 • Kh?ng ??p d?ng 2 th??ng tr??c ?ay
  H?i m? c?a b?n, ??? l?? k??ch th??c c?a c? ?y.
  • R 2 th??ng tr??c ?ay
   @Not ??p d?ng T?i kh?ng d?? d?m, h?y g?i n?? l?? h??i k?ch quan s??t n?u b?n mu?n ahah
  • Kh?ng ??p d?ng 2 th??ng tr??c ?ay
   @R Tuy?t v?i tr? l?i. T?i th?c s? b? t??n ph?? b?i s? d?? d?m s?c b??n c?a b?n.
  • R 2 th??ng tr??c ?ay
   @Not ??p d?ng Nghi ng? b?n ?? t?ng ? v?i m?t con chim
 • Pepperoni l?n 2 th??ng tr??c ?ay
  H?y h?c c??ch ???nh v?n, t??n c?a anh ?y l?? Deeney.
  • CAS 2 th??ng tr??c ?ay
   B?n th?y th?t bu?n c??i khi c?? m?t c??i t??n nh? th? ?
Dandan
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Kh?ng ph?i l?? ng??i ham m? Birmingham nh?ng n?u t?i r?t h??i l??ng v?i chi?c ??o n??y, m?t t??c ph?m kinh ?i?n hi?n ??i
Cho xem nhi?u h?n
Ifym
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nh? th?. ??n gi?n v?? th?ng minh
Cho xem nhi?u h?n
Matt
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tr??n th?c t? ... ?i?u ??? kh?? hi?u qu?. N?? tr?ng r?t ??p ??t v?? th?ng minh v?? t?t h?n nhi?u so v?i ??o s? mi ?i.
T?i ?? thuy?t ph?c b?n than r?ng n?? t?t h?n nhi?u so v?i h?u h?t c??c n? l?c c?a Nike ngay c? khi ??? c?? th? l?? qu?n ??o.
Cho xem nhi?u h?n
???nh b?c
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tuy?t v?i ???c thi?t k? t?t nh?ng 1 sao ?? qu?ng b?? c? b?c
Cho xem nhi?u h?n
Luton Mig
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tr?ng m?t ch??t v??o Ch? nh?t Li??n ?o??n. M?c d?? v?y, ??? l?? t? Goonies c?? v? t?t trong ???.??
Cho xem nhi?u h?n
 • Kh?ng ??p d?ng 2 th??ng tr??c ?ay
  Ti?n ??o c? c?a Watford?
 • Kh?ng ??p d?ng 2 th??ng tr??c ?ay
  B?n l?? m?t ng??i ham m? Luton. Nh?n x??t v? chi?c ??o kh?ng th?c t? l?? n?? ???c Deeney m?c.
  • JC 2 th??ng tr??c ?ay
   @Not ??p d?ng ??
  • JC 2 th??ng tr??c ?ay
   @JC ??
  • JC 2 th??ng tr??c ?ay
   T?i sao b?n kh?ng ?i l?y m?t cu?c s?ng m?? b?n internet ph??t x??t
 • JC 2 th??ng tr??c ?ay
  Yep Luton Town Cau l?c b? ?? s? LOL ??
Guernseyred
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??? th?c s? l?? ?u t??. ??n gi?n m?? hi?u qu?. T?i kh?ng n??i ?i?u n??y nhi?u nh?ng ??? l?? m?t ki?t t??c 10/10 ??
Cho xem nhi?u h?n
 • ACDC 2 th??ng tr??c ?ay
  L?? m?t ng??i ham m? BCFC k? t? n?m Dot tr? th??nh b? d?ng c? nh?t nh?t k? t? n?m 1996 97 ..