hôm nay ai đá B? d?ng c? Away Macron c?a Bristol Rovers 2022-23

?ay l?? chi?c ??o s? mi c?a Bristol Rovers m?i c?a Macron cho m??a gi?i 2022/23.

K?t h?p Jet Black v?i m??u ng?c lam m??t m?, thi?t k? l?? m?t c??i g?t ??u v?i l?ch s? graffiti phong ph?? c?a Bristol v?i m?t m?u s?n phun.

Ch? ?? m??u ng?c lam ti?p t?c xu?ng qu?n short v?? v? c?a b? d?ng c? ???c l??m t? v?i sinh th??i.

M?i chi?c ??o ???c l??m b?ng 13 chai t??i ch? 500ml v?? ???c ???ng g??i trong polybag t??i ch? ???c l??m t? polyetylen m?t ?? th?p t??i ch? 100%

4.2
38 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 4
 • 10
 • 7
 • 6
 • 3
 • 2
 • 6
G?t ??u
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Thi?t k? ch?t l??ng, ???c th?c hi?n t?t
Cho xem nhi?u h?n
Luton Mig
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi Nutty t? Wurzels.
Cho xem nhi?u h?n
Matt
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
S??ng v?? tho??ng m??t nh?ng b? c?n tr? b?i nh?ng ?i?u v? ngh?a ti?p th? th?ng th??ng d??ng nh? ?i k??m v?i m?i l?n ph??t h??nh ??o trong nh?ng ng??y n??y.
Cho xem nhi?u h?n
Ste Gee
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Macron ?ang l??m m?t c?ng vi?c tuy?t v?i trong n?m nay ...
Cho xem nhi?u h?n
Edward Colston
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
"M?t c??i g?t ??u v?i l?ch s? graffiti gi??u c?? c?a Bristol ..."

H? l?? s****ing th??ng c?a l?ch s? Bristol.

T?i th?c s? mong ch? b?c t??ng c?a t?i xu?t hi?n tr??n b? th? 3
Cho xem nhi?u h?n
 • Simon Jordan 1 th??ng tr??c
  ?? ?? ?? ? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ? ?? ??/Div>
BDS
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? d?ng c? m??u ?en l?? kh?ng suy ngh?, thi?u ph??t minh v?? s? m?i l? c?a ch??ng ?? v??t qua t? lau. Nh? t?i ?? n??i tr??n ch? ?? Arsenal, FIFA n??n c?m h?
;)
Cho xem nhi?u h?n
JK
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??u ga tr?ng ??p tr??n chuy?n ?i c?a h?
Cho xem nhi?u h?n
Cyril ??
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i ?? th?y t?i t? h?n, v?? d? nh? b? d?ng c? san kh??ch c?a City n?m ngo??i.
Cho xem nhi?u h?n
 • Simon Jordan 1 th??ng tr??c
  Th??nh ph? Hull
Dimisfinesthour
 • 1489
??????1 th??ng tr??c
Cho xem nhi?u h?n
Leigh
??????1 th??ng tr??c
Cho xem nhi?u h?n