kết quả bóng đá world cup châu âu Newcastle United 2022-23 Castore Away Kit

Newcastle United ?? ti?t l? b? d?ng c? m?i 22/23 c?a h? b?i Castore.

???c thi?t k? v?i m?t m??u s?c c?a H?i quan v?? chi ti?t v??ng, v?? ???c trang tr?? v?i m?t b?n in tay ??o l?y c?m h?ng t? The Leazes Stand, b? d?ng c? san kh??ch t?n t?i ?? t?n vinh ng?i nh?? c?a Newcastle United.

B? d?ng c? c?a Magpies ???c ch? t??c v?i s? pha tr?n c?a c??c lo?i v?i k??o d??i c?a Castore, mang ??n s? t? do di chuy?n cho ng??i ch?i v?? nh?ng ng??i ?ng h?.

Phi??n b?n 'Pro', ???c ng??i ch?i m?c, c?? m?t lo?t c??c ti?n b? c?ng ngh?, v?i c??c v?t li?u ??c bi?t v?? th?ng gi?? c?t laser ?? t?ng c??ng hi?u su?t tr??n san.

T?t c? ??o s? mi d??nh cho ng??i l?n s? c?? nh?? t??i tr? ch??nh c?a Newcastle United, Fun88, tr??n ng?c.

Xem: Newcastle United 2022-23 Home Kit

Xem: Newcastle United 2022-23 B? th? ba

4.5
56 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 10
 • 16
 • 9
 • 7
 • 2
 • 4
 • s? 8
Kerim
??????25 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
M?i ng??i ?? xem tr?? ch?i than thi?n v?? ?? nh??n th?y n?? tr??n san? Jersey tr?ng th?t tuy?t v?i ... T?i kh?ng ch?c ch?n v? c??c ???ng th?ng ??ng c?a tay ??o ... tr?ng kh?ng thu?c v? n??. M?i th? kh??c tr?ng s?ch s? v?? ??i x?ng.
Cho xem nhi?u h?n
Matt
??????29 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i ngh? r?ng thi?t k? n??y kh?ng ch?c ch?n v? nh?ng g?? n?? mu?n. Y t?i l?? n?? tr?ng ?n nh?ng nh?ng d??ng nh? tr??n tay ??o tr?ng kh?ng ???ng ch? v?i ph?n c??n l?i c?a thi?t k?-ch??ng tr?ng gi?ng nh? m?t suy ngh? l?i.
Cho xem nhi?u h?n
Tim
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i ?ang b? phi?u v? di?n m?o c?a chi?c ??o v?? ?ay l?? nh?ng g?? trang web n??y d??nh cho. H?y t?t n?u m?i ng??i nh? ?i?u ???.
Cho xem nhi?u h?n
N?a
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
???c qu?ng c??o l?? t? do c?a phong tr??o th?c s? t? m?t cau l?c b? thu?c s? h?u c?a ch??nh ph? Saudi.
Cho xem nhi?u h?n
Tom
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi ??p nh?t trong gi?i ??u n?m nay
Cho xem nhi?u h?n
CSD
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
S? l??ng qu?? ??t h?n ch?t l??ng d??ng nh? l?? ph??ng cham c?a Castore.
Cho xem nhi?u h?n
GOOBUYTOJane
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C?? hy v?ng cao cho n u fc n??y cho ng??i qu?n ly m?i c?a b? d?ng c? m?i nh?ng t?t c? ??u h?i b?ng ph?ng. X?u h?
Cho xem nhi?u h?n
Fat Dave
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Ngo??i b?n ch?t t?m th??ng c?a thi?t k?, logo t??i tr? ??? th?c s? k? c?c. Ai mu?n m?c n?? tr??n ng?c c?a h?? T?i ?o??n nh?ng ng??i ham m? ? oyal ?? Nh?ng ng??i kh?ng th?y v?n ?? g?? v?i cau l?c b? c?a h? ?ang ???c s? d?ng ?? th? thao r?a danh ti?ng c?a nh?ng k? l?m d?ng nhan quy?n.
Cho xem nhi?u h?n
 • AM22 1 th??ng tr??c
  ?ay ch? l?? ch?t b??o l??i bi?ng Dave. B?n c?? th? l?? m?t ng??i ham m? Newcastle v?? kh?ng h??i l??ng v?i mau thu?n c?a vi?c h? tr? nh??m c?a b?n v?? h? ???c s? d?ng nh? b?n n??i. C?? v? s? h??ng ng??n ng??i trong ch??ng ta c?m th?y mau thu?n v? n??. Th?c t? l?? nh??m c?a ch??ng t?i ?? ? ??? r?t lau v?? r?t lau sau khi Saudis tham gia. Ch??ng t?i v?n c?? th? h? tr? ??i m?? kh?ng c?n h? tr? h?. V?? ?? gi? v? h? tr? ??i b??ng c?a b?n l?? h? tr? c??c ch? s? h?u (ng??i m?? b?n kh?ng ki?m so??t ???c vi?c t?i ch?), ??? ch? l?? v? c?n c?. N?? l??m gi?m gi?? tr? th?o lu?n v? c??c v?n ?? th?c s? m?? b?n ?ang ?? c?p ?? k??o n?? tr? l?i v?i c??c ??i th? b??ng ??? nh? nh?t v? 'h? tr?' v?? 'ng??i ham m?'. T?i l?? m?t ng??i ham m? Newcastle, t?i ?ng h? nh??m c?a m??nh. T?i ho??n to??n kh?ng ?ng h? vi ph?m nhan quy?n. V?? t?i s? kh?ng mua b? n??y, kh?ng ph?i v?? ?i?u ??? m?? v?? ??? l?? Butters, v?? v?y ch??ng t?i c?? th? ??ng y v? ?i?u ???.
  • Bagshaw kh?ng l? 1 th??ng tr??c
   T?t ??p
  • Bagshaw kh?ng l? 1 th??ng tr??c
   @Dan T?t ??p
  • Dan 1 th??ng tr??c
   Ty ??
Pachyderm
 • 181
 • 122
??????26 ng??y tr??c
Cho xem nhi?u h?n
Dimisfinesthour
 • 1489
??????29 ng??y tr??c
Cho xem nhi?u h?n

Nhi?u m?t h??ng h?n