kết quả vòng loại khu vực châu á Manchester United 2022-23 adidas b? th? ba

Manchester United ?? ti?t l? b? d?ng c? m?i c?a h? cho m??a 22/23.

Trong m?t ???ng m??u Slime Slime b??n m?t tr?i, chi?c ??o Adidas ???c phan bi?t v?i ??o s? mi nh?? v?? san kh??ch c?a cau l?c b? m??a n??y nh? v??o m? h??nh h??nh h?c sinh ??ng v?? n?i b?t ?? ???c ??a v??o thi?t k?.

N?? t? h??o c?? m?t c? ??o phi h??nh ?o??n, ???c thi?t k? v?i m?t thi?t k? ?? h?a tuy??n b?, l?y c?m h?ng tr?c ti?p t? v?n h??a th?i trang Zeitgeist c?a n?m 1990.

T? g??c ?? hi?u su?t, chi?c ??o c?? s?n trong hai phi??n b?n, x??c th?c v?? b?n sao. Trong khi c? hai ??u ???c l??m t? 100% v?t li?u t??i ch?, ?ay l?? m?t ph?n c?a nhi?m v? adidas ?? ?? ch?ng l?i ch?t th?i nh?a, c?? m?t s? kh??c bi?t tinh t? gi?a ch??ng.

Xem: Manchester United 2022-23 Home Kit

Xem: Manchester United 2022-23 b? d?ng c?

2.4
85 x?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
  • 6
  • 5
  • 11
  • 6
  • s? 8
  • 4
  • 45
B??n
??????10 ti?ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B??n ch?t nh?n ?? ?? ???
Cho xem nhi?u h?n
R umarji
??????8 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
N?? l?? h??ng ??u ??p
Cho xem nhi?u h?n
Chris
??????13 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Ng??i ch?i United tr?ng gi?ng nh? nh?ng ng??i ???nh b??ng ch?y tr??n san.??
Cho xem nhi?u h?n
PM
??????13 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C?? th? m?t c??i g?? ??? c?a m?t m?c ti??u ri??ng m? t? n?? l?? ch?t nh?n? T?t h?n l?? m??u s?c c?a b? d?ng c? m?? t?i ngh?.
Cho xem nhi?u h?n
Ruben
??????13 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
kinh t?m!!
Cho xem nhi?u h?n
BQT
??????14 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Cau l?c b? Mes Que Un
Cho xem nhi?u h?n
Bobshank
??????14 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Kh?ng n??i n??n l?i
Cho xem nhi?u h?n
Dawud
??????15 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C?? th? l?? c?u v?ng ... r??c r??i
Cho xem nhi?u h?n
Mr Ron
??????15 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
T?i th??ch m?t b? th? ba cho th?y nh?ng ng??i b?n h? tr? nh?ng b?n c?? th? m?c thay v?? Hi Vis ?? duy tr?? vi?c ??p xe an to??n, s?a ch?a c??c con ???ng, v.v.
Cho xem nhi?u h?n
  • PM 13 ng??y tr??c
    ****ed b??nh lu?n t?t, ?ng Ron. R?t th?c ti?n.
Timbo
??????15 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Slime ch? l?? ???ng cho cau l?c b? n??y.
Cho xem nhi?u h?n