lễ bốc thăm vòng loại world cup Leeds United 2022-23 adidas Home Kit

Leeds United ?? ti?t l? b? d?ng c? gia ???nh m?i c?a h? tr??c m??a gi?i Premier League 2022/23.

Chi?c ??o n??y l?? m?t l? k? ni?m c?a cau l?c b? v?? nh?ng ng??i ?ng h? trung th??nh c?a n??.

???c s?n xu?t m?t l?n n?a v?i s? h?p t??c v?i ??i t??c b? d?ng c? k? thu?t Adidas v?? s? d?ng v?t li?u t??i ch? hi?u su?t cao, v?i aeroready m?m, k?t c?u c?? k?ch b?n LUFC mang t??nh bi?u t??ng ???c in ?? nh?n ra k? ni?m 50 n?m c?a ??i chi?n th?ng FA Cup n?m 1972.

C? ??o l?? m?t thi?t k? c? phi h??nh ?o??n c?? gan v?? ?i k??m v?i c??c day 3 day c? ?i?n ???c may tr??n vai, v?i c??ng tay ??o ph?? h?p tho?i m??i khi b?n l??m vi?c theo c??ch c?a b?n.

Xem: LEEDS United 2022-23 b? d?ng c?

Xem: Leeds United 2022-23 B? th? ba

4.3
123 x?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 22
 • 26
 • 21
 • 19
 • 11
 • 9
 • 15
Amu
??????29 ng??y tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Chi?c ??o ??p nh?t m?? t?i ?? th?y cho ??n nay
Cho xem nhi?u h?n
Ti?u lo?i t? nhan
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi nh?? Adidas t?t nh?t ch?a. Kh?ng ho??n to??n ???ng nh?ng kh?ng x?u.
Cho xem nhi?u h?n
TV
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Tr?ng s?c n??t
Cho xem nhi?u h?n
Anthony
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nh? th?, UTV kh?? th?ng minh v?? ??n gi?n
Cho xem nhi?u h?n
BQT
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Thay ??i
Cho xem nhi?u h?n
PNH
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nh? v?i h?u h?t c??c b? d?ng c? adidas, t?i ch? ??c c??c s?c s? ?i d?c theo tay ??o
Cho xem nhi?u h?n
 • BQT 1 th??ng tr??c
  Th?t kh?ng may, h? kh?ng ???c ph??p l??m nh? v?y, do c??c quy ??nh c?a b? FIFA
Brett Simons
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi nh?? ??p nh?t t? ??Adidas cho ??n nay.
L??m ?n b? d?ng c? m??u v??ng v?? m??u xanh.
Cho xem nhi?u h?n
Yyz
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
M?t b? adidas v?ng ch?c.
Cho xem nhi?u h?n
Jimmy
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? d?ng c? gia ???nh t?t nh?t t? ??adidas cho ??n nay nh?ng s? th??ch m?t c? ??o v?? trang tr?? m??u xanh nh?t h?n. Kh?ng t? m?c d??.
Cho xem nhi?u h?n
GRANDDESIGNSISANAWFULPROMME
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
R? r??ng Leeds United ?ang ch?i trong qu?n jean m??a t?i.
Cho xem nhi?u h?n
 • Kh?ng 1 th??ng tr??c
  ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
 • Badgerman 1 th??ng tr??c
  Jean's ? ?au?