lịch thi đấu world cup 2022 khu vực châu á Bohemian x Dublin Bus 2022 O'Neills Fai Cup

Bohemian FC v?? Dublin Bus ?? ti?t l? m?t chi?c ??o m?t l?n ??c ???o, s? ???c m?c trong m??a n??y ?s fai Cup.

B? s?n ph?m, l?y c?m h?ng t? thi?t k? v?i gh? mang t??nh bi?u t??ng c?a Dublin Bus, ?ang ???c ra m?t v??o s??ng nay t?i C?ng vi??n Phoenix, m?t c?? n??m ??? t? n?i cau l?c b? ???c th??nh l?p v??o n?m 1890.

H?n 125 n?m sau ??? v??o th??ng 8 n?m 1998, nh?? cung c?p giao th?ng c?ng c?ng l?n nh?t n??c n??y b?t ??u c?? m? h??nh, ???c thi?t k? b?i c??c hu?n luy?n vi??n Ardee Trim, tr??n kh?p ??i t??u c?a n??, t? ??? ?? ??a Dubliners v??o h??ng tri?u h??nh tr??nh.

Th??m c? hai t? ch?c cam k?t chung v?i th??ng t? h??o, 10% t?ng doanh s? s? ???c quy??n g??p cho Dublin Bus ?? ??i t??c t? thi?n LGBT Ireland v?? Bohemians ?? ??i t??c t?i Shoutout.

Xem: B? d?ng c? Bohemian 2022

Xem: Bohemian 2022 Home Kit

4.8
59 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 25
 • 12
 • 4
 • 1
 • 2
 • 0
 • 15
Dimisfinesthour
 • 1489
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C??ch th?c s? tuy?t v?i ?? g?n k?t ??a ph??ng c?a cau l?c b?.
Cho xem nhi?u h?n
Jay tee
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B?n s? th?y 3 ng??i trong s? h? c??ng nhau sau ??? kh?ng c?? h??ng gi? ... ??
Cho xem nhi?u h?n
 • Kh?ng 2 th??ng tr??c ?ay
  ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Anon
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
V?n ?? v?i n?? l?? n?? kh?ng th?c s? tr?ng gi?ng nh? Moquette.

Cf. b?c ?nh "?nh"***illy Line "B? tr??c tr?n ??u t? ??u n?m nay v? c??ch th?c hi?n ?i?u n??y ???ng c??ch. Kh?ng kh?? v?i in ?n th?ng hoa
Cho xem nhi?u h?n
Liam
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Spurs ?? l??m ?i?u n??y v?i b? d?ng c? m??a tr??c c?a m??a tr??c ph?i kh?ng?
Cho xem nhi?u h?n
Matt
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
L?y c?m h?ng t? gh? xe buyt? Th?t l?? ...
??? l?? m?t t?i ??c th?c s? ch?ng l?i b??ng ??? ngay t?i ???.
Ti?p theo l?? g??? M?t thi?t k? l?y c?m h?ng t? l?a m??o? M?t c??i gi?ng nh? bao cao su?
M?t c??i tr?ng gi?ng nh? m?t qu? chu?i b? m?c k?t tr??n m?t c??i m?ng h??
Th??nh th?t m?? n??i..stop ?i??n r? n??y.
Cho xem nhi?u h?n
 • Kh?ng 2 th??ng tr??c ?ay
  M?t thi?t k? l?y c?m h?ng t? l?a m??o??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Kh?ng
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
M?t m?c ti??u d? d??ng ?? g?n k?o cao su tr??n ho?c graffiti ... ho?c t? nh?t ...
Cho xem nhi?u h?n
 • Matt 2 th??ng tr??c ?ay
  ?i?u g?? s? x?y ra n?u b?n l??n xe buyt th?? v? t??nh ng?i tr??n ai ??? v?? h? ?ang m?c ??o v?? b?n kh?ng th? n??i s? kh??c bi?t khi h? h??a nh?p v?i ?? ??c?
  • Kh?ng 2 th??ng tr??c ?ay
   ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
Richard Kolk
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi n?t.
Cho xem nhi?u h?n
QQQQ
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Ngh?a ?en l?? m?t m?nh ch??nh!
Cho xem nhi?u h?n
?? ? ??
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
?? ? ? ? ??
Ai ??? th?c s? ngh? r?ng ?ay l?? y t??ng t?t
Cho xem nhi?u h?n
Kh??ch m?i
??????2 th??ng tr??c ?ay
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
?i tr?i ...
Cho xem nhi?u h?n