lịch vn đá AFC Wimbledon 2022-23 Hummel Home Kit

AFC Wimbledon ?? ti?t l? b? d?ng c? gia ???nh 22/23 m?i c?a h?, n?i t? l??ng t?n k??nh v?i cau l?c b? l?ch s? phong ph?? v?? ??c ???o.

B? d?ng c? Hummel ho??n to??n m?i, Bespoke l?? m?t c??i g?t ??u v?i d?i m?? Joe Sheerin v?? Matt Everard ?? tham gia v??o n?m 2002, b?n than n?? l?? m?t s? t?n vinh thi?t k? ???c m?c trong cau l?c b? FA Cup anh h??ng n?m 1974/ 75.

?ay l?? b? Hummel ??u ti??n c?a cau l?c b? k? t? l?n cu?i h? m?c chi?c Chevron n?i ti?ng t?i nh?? Plough Lane c? c?a h? v?? n?? s? ch? ???c m?c trong m?t m??a.

4.0
43 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
  • 6
  • 4
  • 7
  • 14
  • 4
  • 3
  • 5
Alan Cork
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Magnifique
Cho xem nhi?u h?n
Andyk
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
N?? gi?ng nh? t?t c? c??c b? d?ng c? tr??c ???. Kh?ng c?? g?? ??c bi?t
Cho xem nhi?u h?n
Jonathan Moore
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
H??nh ?nh ??u ti??n ??? tr?ng g?i c?m. B? d?ng c? c?ng kh?ng sao.
Cho xem nhi?u h?n
L
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Hummel ?? ph??t h??nh m?t s? b? d?ng c? kh?? ngh??o trong n?m nay. Kh?ng m?t m?i
Cho xem nhi?u h?n
B
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B?n c?? th? t??i ch? b? d?ng c? th??ng xuy??n nh? th? n??o? Wimbledon t?ng c?? m?t s? m?u ??p nh?t trong th?p ni??n 80 v?? ??u th?p ni??n 90, v?? v?y m?t c??i g?? ??? truy?n c?m h?ng cho FFS
Cho xem nhi?u h?n
Dan Belshaw
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? tuy?t v?i
Cho xem nhi?u h?n
Vim Fuego
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
V?ng ch?c n?u kh?ng ??c ?i?m.
Cho xem nhi?u h?n
?? ? ??
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
V?? v?y, v? c? b?n n?m ngo??i ?s ?s kit sau ???
Cho xem nhi?u h?n
JK
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Kh?ng c?? n? l?c
Cho xem nhi?u h?n
Nh?n ??o cho??ng
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Trung b??nh t?t nh?t, nh? ?? n??u tr??c ?ay t?i ??ng y, ch?c ch?n l?? m?t n?m ??t ???c t? Hummel.
Cho xem nhi?u h?n
  • Scott 1 th??ng tr??c
    T?i ngh? r?ng c??c v??ng c? 'tr??n' tr??n r?t nhi?u ??o s? mi Hummels n?m nay ****. Qu?? l?ng l?o. ??t nh?t l?? v? ?i?u n??y, h? ?? tr? l?i m?t c? ch? V h?n. Tr?ng t?t h?n. C?? l? s? thay ??i n??y gay ra s? ch?m tr? ph??t h??nh. Nh?? t??i tr? tuy?t v?i m?c d??.