lich thi dau aff cup viet nam Bayer 04 Leverkusen 2022-23 Castore Kit nh??

Bundesliga n?i ti?ng c?a ??c Bayer 04 Leverkusen ?? ti?t l? chi?c ??o nh?? m?i c?a h?.

???c s?n xu?t b?i Castore ph??t tri?n r? r??ng, thi?t k? 2022-23 cho ph??a B?c Rhine-Westphalia c?? m??u ?? v?i hi?u ?ng s?c ngang-cum-sunda cho than cay.

S? b? sung n??y ???c l?y c?m h?ng t? b??i h??t ?L everkusen allez ??T?t c? ??u m??u tr?ng.

C? v?? c??ng c?? m??u ?en v?? tr?ng v?? b? d?ng c? s? ???c ho??n th??nh v?i qu?n short ?en v?? v? ?? nh? l?? l?a ch?n ??u ti??n.

Xem: Bayer 04 Leverkusen 2022-23 B? d?ng c? th? ba

Xem: Bayer 04 Leverkusen 2022-23 b? d?ng c?

5.5
37 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
  • 15
  • s? 8
  • s? 8
  • 3
  • 0
  • 1
  • 2
THO??T
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nh??n c? ?i?n
Cho xem nhi?u h?n
ITZU1812
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
C? ?i?n t?c th?i
Cho xem nhi?u h?n
Scott
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Nh?ng n? l?c kh?? t?t c?a Leverkusen t? Castore. T?i th??ch c??ch h? ?ang th? c??c v??ng c? kh??c nhau kh?ng gi?ng nh? m?t s? c?ng ty ???c th??nh l?p. L?? m?t nh?? s?n xu?t b? d?ng c? non tr?, h? ?ang h?c c??c s?i day n??i m?t c??ch t??ng ??i. T?i ngh? trong t??ng lai, h? s? v??t qua c??c c?ng ty kh??c nh? Hummel, nh?ng ng??i ?? t?m th??ng t?t nh?t trong n?m nay.
Cho xem nhi?u h?n
Nh?n ??o cho??ng
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
???ng y??u, ??n gi?n v?? phong c??ch.
Cho xem nhi?u h?n
Goodbuytojane
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??t h?n. Th??m n?a
Cho xem nhi?u h?n
??
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
R?t t?t v?? ??n gi?n
Cho xem nhi?u h?n
B
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Jane Kit
Cho xem nhi?u h?n
Dimisfinesthour
  • 1489
??????1 th??ng tr??c
Cho xem nhi?u h?n
JC
??????1 th??ng tr??c
Cho xem nhi?u h?n
Laouen
??????1 th??ng tr??c
Cho xem nhi?u h?n