tin fo4 VFB Stuttgart 2022-23 Jako Away Kit

Bundesliga c?a ??c VFB Stuttgart ?? ti?t l? chi?c ??o s? mi m?i c?a h? cho m?t s? s? ph? tr??ng.

T? Jako, s? s??ng t?o m??u ?? v?? ?en th?c s? g?t ??u v?i b?n ph??t h??nh thay ??i adidas t??ng ???ng trong c??c m??a 1997-98 v?? 1998-99, c?ng t? h??o v?i m?t ban nh?c tr?ng m?t ph?n n?i logo ngan h??ng Mercedes-Benz n?m.

Bao g?m c??c y?u t? ho??n to??n trung th??nh v?? th??ng hi?u ??c n??y, m?t s? kh?i s?c, m?t jacquard t??ng t? v?i b?n g?c ???c bao g?m c?ng nh? r?t adidas-y trang tr?? cho c? ??o, trong khi m??o c?? ??y ?? m??u s?c v?? nh?? cung c?p wordmark ri??ng ???c ??t ph??a ??i di?n.

Chi?c ??o k? ni?m 25 n?m s? ???c k?t h?p v?i qu?n short ?en v?? v? ?? v?i doanh thu tr?ng v??o n?m 2022-23.

Xem: Stuttgart 2022-23 B? d?ng c? gia ???nh

Xem: VFB Stuttgart 2022-23 B? d?ng c? th? ba

5.7
67 X?p h?ng
B??nh ch?n bay gi?!
 • 35
 • 15
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 4
LIVERBIRD
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Xu?t s?c !
Cho xem nhi?u h?n
Poo
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Trung tam tr?ng h?y ho?i n??
Cho xem nhi?u h?n
Billy King
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
Kinh ng?c
Cho xem nhi?u h?n
JK
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o b??ng b?u d?c
Cho xem nhi?u h?n
Kh?ng
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
B? d?ng c? x?u x?? v?? chim
Cho xem nhi?u h?n
 • Gi?ng vi??n ??i h?c 1 th??ng tr??c
  C?m ?n s? ???ng g??p c?a b?n cho Internet.??
Smallhausen
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
???ng y??u
Cho xem nhi?u h?n
Wowiwow
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??o s? mi ??p nh?t n?m nay cho ??n nay.
Cho xem nhi?u h?n
 • lịch thi đấu u23 việt nam world cup
  Theofanis lekos 1 th??ng tr??c
  ho??n to??n ??ng y
Ng??i g?n s??ng
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
S? l??m m?t b? QPR tuy?t ??p. Ai kh?ng y??u m?t ch??t v? m?i ?e d?a c?a Dennis !?
Cho xem nhi?u h?n
Theofanis lekos
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t bu?c)
??
Cho xem nhi?u h?n
Goodbuytojane
??????1 th??ng tr??c
Nh?n x??t (kh?ng b?t lịch thi đấu u23 việt nam world cup bu?c)
??p nh? th?
Cho xem nhi?u h?n